حالة الموضوع:
مغلق
 1. AhMeD 23

  AhMeD 23 Developer

  الأنتساب:
  ‏16 يوليو 2013
  المشاركات:
  62
  الإعجابات المتلقاة:
  2
  نقاط الجائزة:
  8
  [​IMG]
  [​IMG]


  بسم الله الرحمن الرحيم
  الموضوع واضح من العنوان


  كود PHP:
  Linux Kernel 2.6.32 Local Root Exploit (x86_642013
  كود PHP:
  #define _GNU_SOURCE

  #include <stdio.h>

   #include <stdlib.h>

   #include <string.h>

   #include <ctype.h>

  #define KSYM_NAME_LEN        127

  struct sym_entry {

   
  unsigned long long addr;

   
  unsigned int len;

   
  unsigned char *sym;

   };  static 
  struct sym_entry *table;

   static 
  unsigned int table_sizetable_cnt;

   static 
  unsigned long long _text_stext_etext_sinittext_einittext_***tratext_eextratext;

   static 
  int all_symbols 0;

   static 
  char symbol_prefix_char ;  int token_profit[0x10000];  /* the table that holds the result of the compression */

   
  unsigned char best_table[256][2];

   
  unsigned char best_table_len[256];  static 
  void usage(void)

   {

   
  fprintf(stderr“Usagekallsyms [--all-symbols] [--symbol-prefix=<prefix char>] < in.map out.Sn”);

   exit(
  1);

   }  /*

   * This ignores the intensely annoying “mapping symbols” found

   * in ARM ELF files: $a, $t and $d.

   */

   
  static inline int is_arm_mapping_symbol(const char *str)

   {

   return 
  str[0] == ‘$’ && strchr(“atd”str[1])

   && (
  str[2] == ” || str[2] == .);

   }  static 
  int read_symbol(FILE *instruct sym_entry *s)

   {

   
  char str[500];

   
  char *symstype;

   
  int rc;  rc fscanf(in%llx %%499sn”, &s->addr, &stypestr);

   if (
  rc != 3) {

   if (
  rc != EOF) {

   
  /* skip line */

   
  fgets(str500in);

   }

   return -
  1;

   }  sym str;

   
  /* skip prefix char */

   
  if (symbol_prefix_char && str[0] == symbol_prefix_char)

   
  sym++;  /* Ignore most absolute/undefined (?) symbols. */

   
  if (strcmp(sym“_text”) == 0)

   
  _text s->addr;

   else if (
  strcmp(sym“_stext”) == 0)

   
  _stext s->addr;

   else if (
  strcmp(sym“_etext”) == 0)

   
  _etext s->addr;

   else if (
  strcmp(sym“_sinittext”) == 0)

   
  _sinittext s->addr;

   else if (
  strcmp(sym“_einittext”) == 0)

   
  _einittext s->addr;

   else if (
  strcmp(sym“_***tratext”) == 0)

   
  _***tratext s->addr;

   else if (
  strcmp(sym“_eextratext”) == 0)

   
  _eextratext s->addr;

   else if (
  toupper(stype) == ‘A’)

   {

   
  /* Keep these useful absolute symbols */

   
  if (strcmp(sym“__kernel_syscall_via_break”) &&

   
  strcmp(sym“__kernel_syscall_via_epc”) &&

   
  strcmp(sym“__kernel_sigtramp”) &&

   
  strcmp(sym“__gp”))

   return -
  1;  }

   else if (
  toupper(stype) == ‘U’ ||

   
  is_arm_mapping_symbol(sym))

   return -
  1;

   
  /* exclude also MIPS ELF local symbols ($L123 instead of .L123) */

   
  else if (str[0] == ‘$’)

   return -
  1;  /* include the type field in the symbol name, so that it gets

   * compressed together */

   
  s->len strlen(str) + 1;

   
  s->sym malloc(s->len 1);

   if (!
  s->sym) {

   
  fprintf(stderr“kallsyms failure

   “unable to allocate required amount of memoryn”
  );

   exit(
  EXIT_FAILURE);

   }

   
  strcpy((char *)s->sym 1str);

   
  s->sym[0] = stype;  return 
  0;

   }  static 
  int symbol_valid(struct sym_entry *s)

   {

   
  /* Symbols which vary between passes.  Passes 1 and 2 must have

   * identical symbol lists.  The kallsyms_* symbols below are only added

   * after pass 1, they would be included in pass 2 when –all-symbols is

   * specified so exclude them to get a stable symbol list.

   */

   
  static char *special_symbols[] = {

   
  “kallsyms_addresses”,

   
  “kallsyms_num_syms”,

   
  “kallsyms_names”,

   
  “kallsyms_markers”,

   
  “kallsyms_token_table”,

   
  “kallsyms_token_index”,  /* Exclude linker generated symbols which vary between passes */

   
  “_SDA_BASE_”,        /* ppc */

   
  “_SDA2_BASE_”,        /* ppc */

   
  NULL };

   
  int i;

   
  int offset 1;  /* skip prefix char */

   
  if (symbol_prefix_char && *(s->sym 1) == symbol_prefix_char)

   
  offset++;  /* if –all-symbols is not specified, then symbols outside the text

   * and inittext sections are discarded */

   
  if (!all_symbols) {

   if ((
  s->addr _stext || s->addr _etext)

   && (
  s->addr _sinittext || s->addr _einittext)

   && (
  s->addr _***tratext || s->addr _eextratext))

   return 
  0;

   
  /* Corner case.  Discard any symbols with the same value as

   * _etext _einittext or _eextratext; they can move between pass

   * 1 and 2 when the kallsyms data are added.  If these symbols

   * move then they may get dropped in pass 2, which breaks the

   * kallsyms rules.

   */

   
  if ((s->addr == _etext && strcmp((char*)s->sym offset“_etext”)) ||

   (
  s->addr == _einittext && strcmp((char*)s->sym offset“_einittext”)) ||

   (
  s->addr == _eextratext && strcmp((char*)s->sym offset“_eextratext”)))

   return 
  0;

   }  /* Exclude symbols which vary between passes. */

   
  if (strstr((char *)s->sym offset“_compiled.))

   return 
  0;  for (
  0special_symbols[i]; i++)

   if( 
  strcmp((char *)s->sym offsetspecial_symbols[i]) == )

   return 
  0;  return 
  1;

   }  static 
  void read_map(FILE *in)

   {

   while (!
  feof(in)) {

   if (
  table_cnt >= table_size) {

   
  table_size += 10000;

   
  table realloc(tablesizeof(*table) * table_size);

   if (!
  table) {

   
  fprintf(stderr“out of memoryn”);

   exit (
  1);

   }

   }

   if (
  read_symbol(in, &table[table_cnt]) == 0)

   
  table_cnt++;

   }

   }  static 
  void output_label(char *label)

   {

   if (
  symbol_prefix_char)

   
  printf(.globl %c%sn”symbol_prefix_charlabel);

   else

   
  printf(.globl %sn”label);

   
  printf(“tALGNn”);

   if (
  symbol_prefix_char)

   
  printf(%c%s:n”symbol_prefix_charlabel);

   else

   
  printf(%s:n”label);

   }  /* uncompress a compressed symbol. When this function is called, the best table

   * might still be compressed itself, so the function needs to be recursive */

   
  static int expand_symbol(unsigned char *dataint lenchar *result)

   {

   
  int crlentotal=0;  while (
  len) {

   
  = *data;

   
  /* if the table holds a single char that is the same as the one

   * we are looking for, then end the search */

   
  if (best_table[c][0]==&& best_table_len[c]==1) {

   *
  result++ = c;

   
  total++;

   } else {

   
  /* if not, recurse and expand */

   
  rlen expand_symbol(best_table[c], best_table_len[c], result);

   
  total += rlen;

   
  result += rlen;

   }

   
  data++;

   
  len–;

   }

   *
  result=0;  return 
  total;

   }  static 
  void write_src(void)

   {

   
  unsigned int ikoff;

   
  unsigned int best_idx[256];

   
  unsigned int *markers;

   
  char buf[KSYM_NAME_LEN+1];  printf(#include <asm/types.h>\n”);

   
  printf(#if BITS_PER_LONG == 64\n”);

   
  printf(#define PTR .quad\n”);

   
  printf(#define ALGN .align 8\n”);

   
  printf(#else\n”);

   
  printf(#define PTR .long\n”);

   
  printf(#define ALGN .align 4\n”);

   
  printf(#endif\n”);  printf(.datan”);  /* Provide proper symbols relocatability by their ‘_text’

   * relativeness.  The symbol names cannot be used to construct

   * normal symbol references as the list of symbols contains

   * symbols that are declared static and are private to their

   * .o files.  This prevents .tmp_kallsyms.o or any other

   * object from referencing them.

   */

   
  output_label(“kallsyms_addresses”);

   for (
  0table_cnti++) {

   if (
  toupper(table[i].sym[0]) != ‘A’) {

   
  printf(“tPTRt_text + %#llx\n”,

   
  table[i].addr – _text);

   } else {

   
  printf(“tPTRt%#llx\n”, table[i].addr);

   
  }

   }

   
  printf(“n”);  output_label(“kallsyms_num_syms”);

   
  printf(“tPTRt%dn”table_cnt);

   
  printf(“n”);  /* table of offset markers, that give the offset in the compressed stream

   * every 256 symbols */

   
  markers malloc(sizeof(unsigned int) * ((table_cnt 255) / 256));   if (!
  markers) {

   
  fprintf(stderr“kallsyms failure

   “unable to allocate required memoryn”
  );

   exit(
  EXIT_FAILURE);

   }  output_label(“kallsyms_names”);

   
  off 0;

   for (
  0table_cnti++) {

   if ((
  0xFF) == 0)

   
  markers[>> 8] = off;  printf(“t.byte 0x%02x”table[i].len);

   for (
  0table[i].lenk++)

   
  printf(0x%02x”table[i].sym[k]);

   
  printf(“n”);  off += table[i].len 1;

   }

   
  printf(“n”);  output_label(“kallsyms_markers”);

   for (
  0< ((table_cnt 255) >> 8); i++)   
  printf(“tPTRt%dn”markers[i]);

   
  printf(“n”);  free(markers);  output_label(“kallsyms_token_table”);

   
  off 0;

   for (
  0256i++) {

   
  best_idx[i] = off;

   
  expand_symbol(best_table[i], best_table_len[i], buf);

   
  printf(“t.ascizt”%s”n”buf);

   
  off += strlen(buf) + 1;

   }

   
  printf(“n”);  output_label(“kallsyms_token_index”);

   for (
  0256i++)

   
  printf(“t.shortt%dn”best_idx[i]);

   
  printf(“n”);

   }  /* table lookup compression functions */  /* count all the possible tokens in a symbol */

   
  static void learn_symbol(unsigned char *symbolint len)

   {

   
  int i;  for (
  0len – 1i++)

   
  token_profitsymbol[i] + (symbol[1] << 8) ]++;

   }  /* decrease the count for all the possible tokens in a symbol */

   
  static void forget_symbol(unsigned char *symbolint len)

   {

   
  int i;  for (
  0len – 1i++)

   
  token_profitsymbol[i] + (symbol[1] << 8) ];

   }  /* remove all the invalid symbols from the table and do the initial token count */

   
  static void build_initial_tok_table(void)

   {

   
  unsigned int ipos;  pos 0;

   for (
  0table_cnti++) {

   if ( 
  symbol_valid(&table[i]) ) {

   if (
  pos != i)

   
  table[pos] = table[i];

   
  learn_symbol(table[pos].symtable[pos].len);

   
  pos++;

   }

   }

   
  table_cnt pos;

   }  /* replace a given token in all the valid symbols. Use the sampled symbols

   * to update the counts */

   
  static void compress_symbols(unsigned char *strint idx)

   {

   
  unsigned int ilensize;

   
  unsigned char *p1, *p2;  for (
  0table_cnti++) {  len table[i].len;

   
  p1 table[i].sym;  /* find the token on the symbol */

   
  p2 memmem(p1lenstr2);

   if (!
  p2) continue;  /* decrease the counts for this symbol’s tokens */

   
  forget_symbol(table[i].symlen);  size len;  do {

   *
  p2 idx;

   
  p2++;

   
  size -= (p2 – p1);

   
  memmove(p2p2 1size);

   
  p1 p2;

   
  len–;  if (
  size 2) break;  /* find the token on the symbol */

   
  p2 memmem(p1sizestr2);  } while (
  p2);  table[i].len len;  /* increase the counts for this symbol’s new tokens */

   
  learn_symbol(table[i].symlen);

   }

   }  /* search the token with the maximum profit */

   
  static int find_best_token(void)

   {

   
  int ibestbestprofit;  bestprofit=-10000;

   
  best 0;  for (
  00×10000i++) {

   if (
  token_profit[i] > bestprofit) {

   
  best i;

   
  bestprofit token_profit[i];

   }

   }

   return 
  best;

   }  /* this is the core of the algorithm: calculate the “best” table */

   
  static void optimize_result(void)

   {

   
  int ibest;  /* using the ” symbol last allows compress_symbols to use standard

   * fast string functions */

   
  for (255>= 0i–) {


  /* if this table slot is empty (it is not used by an actual

   * original char code */

   
  if (!best_table_len[i]) {  /* find the token with the breates profit value */

   
  best find_best_token();

  /* place it in the “best” table */

   
  best_table_len[i] = 2;

   
  best_table[i][0] = best 0xFF;

   
  best_table[i][1] = (best >> 8) & 0xFF;

  /* replace this token in all the valid symbols */

   
  compress_symbols(best_table[i], i);

   }

   }

   }

  /* start by placing the symbols that are actually used on the table */

   
  static void insert_real_symbols_in_table(void)

   {

   
  unsigned int ijc;

  memset(best_table0sizeof(best_table));

   
  memset(best_table_len0sizeof(best_table_len));

  for (
  0table_cnti++) {

   for (
  0table[i].lenj++) {

   
  table[i].sym[j];

   
  best_table[c][0]=c;

   
  best_table_len[c]=1;

   }

   }

   }

  static 
  void optimize_token_table(void)

   {

   
  build_initial_tok_table();

  insert_real_symbols_in_table();

  /* When valid symbol is not registered, exit to error */

   
  if (!table_cnt) {

   
  fprintf(stderr“No valid symbol.n”);

   exit(
  1);

   }

  optimize_result();

   }

  int main(int argcchar **argv)

   {

   if (
  argc >= 2) {

   
  int i;

   for (
  1argci++) {

   if(
  strcmp(argv[i], “–all-symbols”) == 0)

   
  all_symbols 1;

   else if (
  strncmp(argv[i], “–symbol-prefix=16) == 0) {

   
  char *= &argv[i][16];

   
  /* skip quote */

   
  if ((*== ‘”‘ && *(p+2) == ‘”‘) || (*== ‘” && *(p+2) == ‘”))

   
  p++;

   
  symbol_prefix_char = *p;

   } else

   
  usage();

   }

   } else if (
  argc != 1)

   
  usage();

  read_map(stdin);

   
  optimize_token_table();

   
  write_src();

  return 
  0;

   } 
  1337day Inj3ct0r Exploit Database : vulnerability : 0day : shellcode by Inj3ct0r Team

  [​IMG]
   
 2. بــرهــومــي

  بــرهــومــي Developer

  الأنتساب:
  ‏9 أغسطس 2012
  المشاركات:
  61
  الإعجابات المتلقاة:
  5
  نقاط الجائزة:
  8
  الإقامة:
  K.$.A
  رد: قنبلة شهر رمضان Linux Kernel 2.6.32 Local Root Exploit (x86_64) 2013

  وعليكم السلام ورحمة الله وبركآته .. ^:"
  مبـدع ياوحش , الله يعطيك الف عآفيه
  تستاهل أحلى فايف ستآر + لآيك + تقيم
   
 3. Ňą∂-ĦÂĊ

  Ňą∂-ĦÂĊ Developer

  الأنتساب:
  ‏8 نوفمبر 2012
  المشاركات:
  27
  الإعجابات المتلقاة:
  0
  نقاط الجائزة:
  1
  رد: قنبلة شهر رمضان Linux Kernel 2.6.32 Local Root Exploit (x86_64) 2013

  كفو يآبطل .. :{1}:
  \
  لاهنت على الموضوع
   
 4. Egy HacKerS

  Egy HacKerS DeveloPer Plus

  الأنتساب:
  ‏1 ديسمبر 2012
  المشاركات:
  113
  الإعجابات المتلقاة:
  1
  نقاط الجائزة:
  18
  الوظيفة:
  HacKer
  الإقامة:
  Egy
  رد: قنبلة شهر رمضان Linux Kernel 2.6.32 Local Root Exploit (x86_64) 2013

  سلمت يمنآكـــ ي بطــل
   
 5. صلاح الدين الأيوبي

  صلاح الدين الأيوبي Active DeveloPer

  الأنتساب:
  ‏18 مارس 2013
  المشاركات:
  95
  الإعجابات المتلقاة:
  1
  نقاط الجائزة:
  8
  رد: قنبلة شهر رمضان Linux Kernel 2.6.32 Local Root Exploit (x86_64) 2013

  مشكور حبيبي تسلم
  :!." ​
   
 6. D 1 r k

  D 1 r k DeveloPer Plus

  الأنتساب:
  ‏9 ابريل 2012
  المشاركات:
  141
  الإعجابات المتلقاة:
  5
  نقاط الجائزة:
  18
  الوظيفة:
  Currently Student
  الإقامة:
  United States
  رد: قنبلة شهر رمضان Linux Kernel 2.6.32 Local Root Exploit (x86_64) 2013

  .~
  بارك الله فيك ,
  و يعطيك الف عافيه يابطل
   
 7. th3j0cker

  th3j0cker Developer

  الأنتساب:
  ‏28 ديسمبر 2011
  المشاركات:
  58
  الإعجابات المتلقاة:
  0
  نقاط الجائزة:
  6
  رد: قنبلة شهر رمضان Linux Kernel 2.6.32 Local Root Exploit (x86_64) 2013

  بارك الله فيك يالغالي​
   
 8. a1do

  a1do Developer

  الأنتساب:
  ‏16 مارس 2013
  المشاركات:
  2
  الإعجابات المتلقاة:
  0
  نقاط الجائزة:
  1
  رد: قنبلة شهر رمضان Linux Kernel 2.6.32 Local Root Exploit (x86_64) 2013

  جميل اخي واصل
   
 9. иαѕѕєя

  иαѕѕєя Active DeveloPer

  الأنتساب:
  ‏19 يوليو 2012
  المشاركات:
  80
  الإعجابات المتلقاة:
  0
  نقاط الجائزة:
  6
  الوظيفة:
  موضف صيانة
  الإقامة:
  الأردن
  رد: قنبلة شهر رمضان Linux Kernel 2.6.32 Local Root Exploit (x86_64) 2013

  تسلم يعطيك العافيه
   
حالة الموضوع:
مغلق

مشاركة هذه الصفحة